අප අමතන්න

අප අමතන්න

JCZ මූලස්ථානය - බීජිං

දුරකථන: 86-10-64426993 / 95 ෆැක්ස්: 86-10-64426993
# 22 ගොඩනැගිල්ල, # 13 මින්ටායි පාර, ෂුනි දිස්ත්‍රික්කය, බීජිං නගරය, චීනය, 101300.

JCZ කර්මාන්ත ශාලාව- බීජිං

එම් 3 ගොඩනැගිල්ල, අංක 1 නැගෙනහිර මාර්ගය ජියුක්සියාන්කාවෝ, චොයැං දිස්ත්‍රික්කය, චීනයේ බීජිං නගරය, 100016.

JCZ මධ්‍යම චීන ශාඛාව - වුහාන්

JCZ දකුණු චීන උප සමාගම - ඩොන්ග්ගුවාන්

JCZ ඊසානදිග චීන උප සමාගම - අන්ෂාන්

JCZ නැගෙනහිර චීන කාර්යාලය - සුසු